Photo Gallery

4th World Chessboxing Championship 2022

Antalya, Turkey

10th Nationation Chessboxing Championship – 2022

INDIAN OPEN CHESSBOXING CHAMPIONSHIP 2022